WEB/22 Práce s cíli při plánování třídního vzdělávacího programu

Akreditace MŠMT č. j. MSMT-15076/2022-2-544 ze dne 29. 8. 2022.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci mateřských škol (a ZŠ a MŠ), vedoucí pracovníci mateřských škol (a ZŠ a MŠ), vedoucí pracovníci zařízení předškolní výchovy a vzdělávání, výchovní a pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení zapsaných v „Rejstříku škol a školských zařízení“ (soukromé mateřské školy, dětské skupiny, firemní mateřské školy).

Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je přinést informace potřebné porozumění základních východisek tvorby krátkodobých plánů, jinak označovaných také jako tematické části. Účastníci by po absolvování semináře měli být schopni plánovat cíle vzdělávání v souladu s tématem a na jejich základě připravit kvalitní vzdělávací nabídku, včetně efektivních vzdělávacích strategií, podporujících rozvoj každého jednotlivého dítěte.

Podrobný přehled témat výuky:

1. Teoretický vhled do cíleného plánování tematicky zaměřené vzdělávací nabídky – základní seznámení s teoretickými východisky plánování vzdělávací nabídky v mateřské škole v souladu s požadavky na individualizaci předškolního vzdělávání. Přiblížení rozdílů mezi plánováním a realizací vzdělávání v minulosti a nyní. Vyjasnění odborných pojmů a terminologie související s cíleným plánováním předškolního vzdělávání..
2. Východiska přípravy tematického celku – postavení cílů předškolního vzdělávání v RVP PV a jejich propojenost s obsahem. Vztah mezi Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (ŠVP) a Třídním vzdělávacím programem (TVP). Využití závěrů pedagogické diagnostiky pro plánování cílů individualizované vzdělávací nabídky.
3. Principy stanovení cílů při plánování tematického celku - provázanost témat a cílů na úrovni RVP, ŠVP a TVP až po jejich naplňování v jednotlivých vzdělávacích aktivitách. Práce s kompetencemi – vyjasnění jejich postavení v systému cílů předškolního vzdělávání a jejich významu při volbě vzdělávacích strategií.
4. Pravidla pro realizaci vzdělávání v souladu se stanovenými cíli – zásady pro výběr témat vzdělávání, příprava vzdělávací nabídky v souladu s cíli i stanoveným tématem. Využití „Třívrstvého modelu“ jako základní struktury tematické části. Volba vhodných metod a forem práce k naplnění plánovaných cílů.
5. Praktické činnosti na procvičení možných způsobů plánování – příprava plánu tematického celku, postaveného na propojení kompetencí, dílčích cílů a očekávaných předškolního vzdělávání. Konkretizace cílů předškolního vzdělávání, plánování činností v souladu s požadavky RVP PV.

Lektorka: Mgr. Bc. Lucie Štěpánková

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 10. 10. 2024 (08:30)
Konec semináře 10. 10. 2024 (15:45)
Uzávěrka přihlášek 09. 10. 2024 (18:00)
Cena pro jednotlivce 1.799CZK
Poplatek za pozdní přihlášení 50CZK (od 07. 10. 2024 06:00)