Agentura vzdělávání dospělých zastoupená FO Mgr. Šárkou Nešporovou, Werichova 649/7, 779 00 Olomouc, IČ: 71919678 (dále agentura AVDO), zapsána na odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce pod č.j. SMOL/190733/2014/OZIVN/RGR/Gla, poskytuje služby v oblasti vzdělávání dospělých a prodeji odborných publikací. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a agenturou a je pro obě strany závazný. Smluvní vztah mezi agenturou a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

Obchodní podmínky - KURZY A SEMINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná nejlépe přes webové stránky, případně e-mailem nebo jinou písemnou formou. Můžete použít vzorovou přihlášku nebo si přihlášku vytvořit sami, ale je nutné uvést všechny požadované údaje, včetně data narození, osobního e-mailu a čísla mobilního telefonu.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odst. „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami agentury. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře. Pokud zašlete objednávku přes přihlašovací formulář na našich webových stránkách, přijde Vám na e-mail „rekapitulace nákupu“. Pokud Vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude Vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno. Objednáte-li běžnou poštou, potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti.

Přihlášky se přijímají až do termínu uvedeného u každé vzdělávací akce. Termín přihlašování může být prodloužen. Pokud se chcete přihlásit po uvedeném termínu, kontaktujte nás předem telefonicky nebo e-mailem.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Svoji objednávku můžete bezplatně stornovat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka. Změnu náhradníka nám nahlásíte písemně (nejlépe e-mailem).

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu pokud agentura nestanoví jinak. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn. Způsoby úhrady jsou: - hotově - při prezenci v první den konání akce, - převodem - na základě faktury, případně pokynů k platbě zaslaných e-mailem (cca 5 dní před konáním akce). Platbu proveďte dle instrukcí na faktuře (v pokynech k platbě) s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být Vaše platba identifikována.

V případě hotovostní platby účastník obdrží zjednodušený daňový doklad. Daňový doklad - fakturu obdrží účastník na semináři při prezenci, e-mailem, příp. poštou. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.

Slevy

Nabízíme Vám možnost různých slevových programů a akcí (věrnostní slevy, slevy first minute, last minute, atd.). Více informací získáte na www.avdo.cz v části „Slevové programy“.

Osvědčení, akreditované kurzy

Většina našich vzdělávacích programů má akreditaci MŠMT ČR a absolventi těchto programů obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Do té doby nezaručujeme přítomnost organizátora a otevření místnosti. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů ze strany účastníků. Agentura si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám dáme včas vědět prostřednictvím sms, příp. e-mailem nebo telefonicky. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže agentura zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. V případě, že bude již akce kapacitně naplněna, může agentura od objednávky odstoupit.  Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet agentury.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů agenturou AVDO v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození (v případě, že požadujete osvědčení k akreditovanému semináři), adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa organizace (u soukromých osob adresa bydliště), číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů agentury AVDO, a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely (včetně pořízení a následného publikování foto a videozáznamu své osoby). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený agentuře AVDO může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu agentury AVDO. Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu agentura AVDO povinna tuto informaci poskytnout. Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení agenturou AVDO na poskytnutou elektronickou adresu.

Ostatní informace

Agentura AVDO není plátcem DPH.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2015.